50 år av handel med lätt begagnade bilar.

Vi lever för begagnade bilar, förmånlig bilfinansiering, säkra garantilösningar och trygga bilförsäkringar.

Garantier för ett tryggt bilköp

Vid köp av begagnande bilar kan det kännas tryggt att komplettera med en extra garanti. Mellinger Bil erbjuder via samarbeten förlängda bilgarantier anpassade för din bil och dina behov.

Garantier

När du köper din bil hos oss omfattas din bil av branschens MRF garanti. Denna garanti gäller för bilar som sålts av Mellinger bil till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare eller för näringsidkare.

Garantin gäller i sex månader från köpet, dock högst 10 000 km, för bilar som vid köptillfället är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 50 000 km.
Garantin gäller i tre månader från köpet, dock högst 5 000 km, för bilar som vid köptillfället är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla, och gått högst 100 000 km.
För övriga bilar gäller trafiksäkerhetsgaranti under en månad från köptillfället, dock högst 1000 km.

Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och Säljare. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.


Garantin omfattar: Fel på bilen med undantag för extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt. Garantin gäller ej följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. En följdskada som ej varit mjöligt att undvika kan dock ersättas om ursprungsfelet är enligt garantivillkoret.

- Vid bristande underhåll (tex. utebliven service) eller normal förslitning, eller då konsumenten vanvårdat eller på annat sätt brukat bilen på ett onormalt sätt.

- Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.

- Då ombyggnad eller ändring av bilen är gjort på uppdrag av konsumenten och sannolikt har inverkat på felets uppkomst.

- Garantin gäller ej för bilar som exporteras ur Sverige. Kostnader som ej omfattas av garantin:- Förlorad arbetsförtjänst i samband med skada och reparation.

- Taxi, hyrbil och liknande.

- Kostnad för förbättring eller ändring av fordonet i samband med reparation. Vad gäller vid nybilsgarantier? Nybilsgarantier lämnas enbart av den försäljare som sålde bilen då den var ny. Hur länge en bil har nybilsgaranti och vad garantin omfattar skiljer sig från olika märken och årtal. Vi rekommenderar alltid att man kontaktar respektive nybilsförsäljare för att få ett korrekt svar gällande vilka garantier som lämnats och finns kvar på just den bil man är intresserad utav. Hur reklamerar jag ett fel? Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska denne snarast möjligt underrätta säljaren. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förloras  rätten att göra gällande garantianspråk.

Säljaren har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.
Vad ses som fel på bilen? Med de undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel. Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar vi oss att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som har anvisats.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till verkstadens förfogande. Om vi tillhandahåller en lånebil ska detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet. Som konsument kan du kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse.

Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot återbetalar köpeskillingen eller byte. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Säljaren har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning). Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället. Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol Allmänna Reklamationsnämnden. Vi har som policy att följa utslag i ARN. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.

Finansiering och betalning av din nya bil

Mellinger Bil erbjuder enkel och trygg finansiering för dig som köper bil. I samarbete med Nordea Finans eller något av marknadens övriga finansbolag har vi finansieringslösningar både för dig som privatperson och som företagare. I våra lösningar ingår alltid konkurrenskraftiga räntor och flexibla lösningar.

Betalningsalternativ för min nya bil:

Förbetald faktura som du får samtidigt med tecknade av kontrakt.

Swish upp till 150.000:-, då måste du i förväg låsa upp detta alternativ hos din bank.

Direktbetalning genom Zaver, transaktionskostnad 200:-. Kontrollera med din bank vilken beloppsgräns som gäller vid betalning.

Direktbetalning genom Zaver Bankgiro, transaktionskostnad 400:-. Zaver gör då en förenklad upplysning i likhet med Klarna.

Zaver.com

Trygg bilförsäkring för din nya bil

Vi har under lång tid haft nära samarbete med Länsförsäkring.

Se Länsförsäkringars hemsida för mer information.

Steg för steg till din nya bil

Steg 1

Hitta din bil på mellinger.se eller besök vår bilhall.

Steg 2

Kontakta någon säljare. Är du inte på plats, via telefon eller mail för frågor runt inbyte, finansiering osv.

Fredrik Eriksson

fredrik.eriksson@mellinger.se

021 - 300 309

Klas Hörnquist

klas.hornquist@mellinger.se

021 - 300 304

Thomas Forslund

thomas.forslund@mellinger.se

021 - 300 307

Steg 3

Hämta din nya bil i bilhallen. Kommer du med tåg eller flyg så vi hämtar vi vid stationen. Vi kan även ordna med leverans både långa och kortare sträckor.